Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Achiziție servicii de telemedicină

Achiziție servicii de telemedicină

INVITAȚIE DE PARTICIPARE/ ANUNȚ DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA PROPRIE - ANEXA 2

Consultații telemedicina constând în servicii medicale de screening si diagnostic in
specialitățile cardiologie si boli interne in sistem de telemedicina
Cod CPV 85100000-0 Servicii de sănătate

1. Date privind autoritatea contractantă
Adresa poștală: ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORADEA, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr.3, județul Bihor, cod de înregistrare fiscală nr. 25661911, telefon: 0259.436.601, e-mail: centru@filantropiaoradea.com, reprezentat prin Lazar Laurențiu-Ioan președinte, adresă de corespondență, Municipiul Oradea, Str. Bu-zăului , nr.2 B
2. Obiectul achiziției
Serviciile solicitate în Caietul de Sarcini sunt destinate realizării de: Consultatii telemedicina constând în servicii medicale de screening si diagnostic in specialitatile CARDIOLOGIE SI BOLI INTERNE in sistem de telemedicina includ:
o Consult clinic de cardiologie/boli interne+ EKG
o Echografia abdomniala
o Echografie cardiaca
 Consultatie de specialitate on line, ofera in timp real expertiza medicului specialist, (cardiologie, boli interne) in conexiune cu echipa medicala mobila ( medic rezident + echipamente specifice de screening si investigatii)
 Consultatiile de specialitate si investigatiile paraclinice se realizeaza de persoane cu drept de practica medicala si competente in specialitatile respective
 Consultatia medicala in sistem de telemedicina se finalizeaza cu diagnostic, recomandari de tratament medicamentos, recomandarea unor investigatii suplimentare pentru edificarea diagnosticului, recomandari privind reducerea factorilor de risc- din partea medicului specialist
 Informatiile rezultate in urma consultului sunt documentate de medicul specialist in: buletin echografic, scrisoare medicala, reteta + schema de tratament
 Serviciile medicale de specialitate sunt realizate de un furnizor acreditat de servicii medicale
3. Desfășurare : Februarie -31 August 2023
4. Arie de prestare a serviciilor : ALESD, GEPIU, LUGAȘU DE JOS, BRATCA ȘI ȘUNCUIUȘ
5. Număr de Servicii medicale de screening si diagnostic : 900 buc
6. Valoarea estimata este: valoare totală 85680 lei
7. Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut conf. art. 187 alin (3) lit.d) din Legea nr.98/2016.
8. Termen limită primire oferte: 02.02.2023, ora 15:00
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.02.2023, ora 12:00
9. Data limita de răspuns la clarificări: 01.02.2023, ora 16:00.
10. Limba de redactare a ofertei: limba română.
11. Prețul: va fi exprimat în lei, fără TVA.
12. Nu se acceptă oferte alternative.
13. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitatea a ofertei este de 60 de zile de la ter-menul limita de primire a ofertelor.

14. Informații suplimentare:
14.1. Operatorii economici trebuie să depună ofertă până la data de 02.02.2023, ora 15:00, oferta va fi transmisa pe adresa de e-mai : ioanrosan@gmail.com .
Oferta va conține toate documentele solicitate, si anume documentele de calificare, propu-nerea tehnica si propunerea financiara (formulare, declarații, etc)
Toate documentele transmise se vor fi semnate olograf, stampilate si scanate
Autoritatea contractantă va selecta ofertele care respectă toate cerințele solicitate în caietul de sarcini.
14.2. Persoana contact informații suplimentare: Ioan ROȘAN, tel 0742.014.341, adresa e-mail ioanrosan@gmail.com

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social