Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Bursa Filantropia Oradea / Bursa Filantropia Oradea 2012-2013

Bursa Filantropia Oradea 2012-2013

Program de sprijin pe pentru copiii și tinerii cu oportunități scăzute

Prin programul de burse Filantropia Oradea, alături de partenerii săi, acordă burse elevilor din ciclul gimnazial și liceal și studenților la nivel de licență. Toate aceste categorii de burse se acordă pe bază deconcurs în temeiul legii nr. 376/2004 privind bursele private.

Sursele de finanţare ale burselor acordate sunt reprezentate de sponsorizările pe care diferite persoane fizice sau juridice le acordă Asociației Filantropia, cu un fond minim de 20000 Lei, necesar pentru anul școlar 2014-2015.

Partenerii Bursei Filantropia Oradea pentru anul școlar 2012-2013 sunt:

  • Parohia Oradea Vii prin Asociația Filantropia Oradea, Sucursala ”Sf.Mare Mucenic Gheorghe” Oradea, aflată sub coordonarea Pr.Gheorghe Nemeș
  • Parohia Băița, aflată sub îndrumarea pastorală a Pr.Nicolae Bura

Cuantumul burselor variază în funcție de cuantumul sposorizărilor.

Sumele și modalitatea de plată a burselor se vor stabili de comun acord cu sponsorul.

Cu fiecare bursier și sponsor, Asociația Filantropia va încheia un Contract prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor pe toată perioada derulării programului.

Perioada de acordare a burselor va fi stabilită de comun acord cu sponsorul în Contract cu posibiliatea prelungirii în condițiile îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și a disponibilității sponsorilor.

Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse obţinute.

 

Criterii de eligibilitate pentru bursele acordate elevilor şi studenţilor:

a)      Elevii sau studenţii a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie sau elevii sau stundenții orfani de ambii părinţi și cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial

b)      Elevii sau studenții trebuie să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat. [1]

c)      media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie minim 8.50, iar pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a sau anul I, media de admitere să fie de minim 8.50[2]

 

 

Acte necesare dosarului:

  1. Declarație de venituri (vezi formular)
  2. Copie nelegalizată după actul de identitate, certificat de naştere şi o copie după extrasul de cont al beneficiarului.
  3. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste media de absolvire a anului de studii încheiat și calitatea de integralist în cazul studenților.
  4. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie.

- adeverinţă de salariu de la locul de muncă al părinţilor.

- certificate de atestare fiscală eliberată de primării şi administraţiile financiare privind venitul agricol precum şi alte venituri.

- talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin,reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;

- taloane sau adeverinţe de pensie sau de ajutor social;

- alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;

  1. Copie nelegalizată după certificatele de deces pentru elevii sau studenţii orfani;
  2. Adeverinţa că elevul sau studentul provine dintr-o casă de copii sau plasament familial;

 

Dosarele se vor putea depune la sediul Asociației Filantropia: Oradea, str.Roman Ciorogariu, nr.3, jud. Bihor.

Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Asociației Filantropia precum şi restituirea sumelor primite cu titlu de bursă.

 


[1] Nu sunt eligibili elevii din anii terminali care nu doresc să își continue studiile

[2] La condiţii materiale egale bursa se acordă cu prioritate elevilor cu situaţia la învăţătură mai bună.

Conţinut asemănător
Bursa Filantropia Oradea 2011-2012
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social