Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Bursa Filantropia Oradea / Bursa Filantropia Oradea 2017 - 2018

Bursa Filantropia Oradea 2017 - 2018

Prin programul de burse Filantropia Oradea, alături de partenerii săi, Asociația Filantropia Oradea acordă burse elevilor din ciclul gimnazial și liceal și studenților la nivel de licență. Toate aceste categorii de burse se acordă pe bază de concurs în temeiul legii nr. 376/2004 privind bursele private.

Sursele de finanţare ale burselor acordate sunt reprezentate de sponsorizările pe care diferite persoane fizice sau juridice le acordă Asociației Filantropia Oradea, cu un fond minim de 10000 Lei, necesar pentru anul școlar 2017-2018.

Principalele mijloace de colectare de fonduri sunt:

 • Contractul de sponsorizare încheiat cu SC Benvenuti SRL, prin care sunt susținute 5 burse;
 • donații din partea persoanelor fizice;
 • sponsorizări din partea persoanelor juridice.

Partenerii Bursei Filantropia Oradea pentru anul școlar 2017-2018 sunt:

 • Cluburile Impact (10 cluburi deschise în școli și liceea din Oradea), un program de educație nonformală și implicare comunitară al Fundației Noi Orizonturi, administrat în Bihor de Asociația Filantropia Oradea;
 • Persoane fizice și juridice care doresc să sprijine programul de burse.

Cuantumul burselor variază în funcție de cuantumul sposorizărilor. Ținta pentru acest an este fixată la nivelul minim de 100 Lei/lună/bursă pentru un număr de minim 10 de copii și tineri sprijiniți prin acest program.

Modalitatea de plată a burselor se realizează prin utilizarea unor tichete valorice, care pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de bunuri de folosință personală pentru bursiere, exceptând alcoolul, tutunul și alte asemenea.

Cu fiecare bursier și sponsor, Asociația Filantropia va încheia un Contract prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor pe toată perioada derulării programului.

Perioada de acordare a burselor va fi stabilită pe toată perioada anului școlar, începând cu luna septembrie 2017, până în luna iunie 2018.

Criterii de eligibilitate pentru bursele acordate elevilor şi studenţilor:

a)      Elevii sau studenţii a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie sau elevii sau stundenții orfani de ambii părinţi și cei proveniţi din casele de copii ori plasament familial

b)      Elevii sau studenții trebuie să fi promovat toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat. [1]

c)      Media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie minim 8.50, iar pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a sau anul I, media de admitere să fie de minim 8.50[2]

 

 

Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse obţinute.

Selecția candidaților:

Pentru anul școlar 2017-2018, bursierii vor fi recomandați 10 bursieri de către cluburile Impact. Fiecare club va recomanda un bursier pentru care va organiza și campanie de strângere de fonduri, cu mijloacele puse la dispoziție de Asociația Filantropia Oradea. Cluburile care au reușit să strângă bugetul necesar pentru minim 1 bursier, vor putea să mai recomande al doilea bursier, pentru care Asociația Filantropia Oradea va oferi fondul de bursă.

Restul locurilor de bursă disponibile vor fi ocupate prin reconadarea bursierilor de către sucursalele Asociației Filantropia Oradea care își desfășoasă activitatea în parohiile din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. În cazul în care și în acest caz vor rămâne locuri disponibile, Asociația Filantropia Oradea va selecta bursierii din lista copiilor și tinerilor care au solicitat bursă direct, la sediul Asociației Filantropia Oradea, în condițiile amintite mai sus.

Acte necesare dosarului:

 1. Declarație de venituri (vezi formular)
 2. Copie nelegalizată după actul de identitate, certificat de naştere şi o copie după extrasul de cont al beneficiarului.
 3. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste media de absolvire a anului de studii încheiat și calitatea de integralist în cazul studenților.
 4. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie.

- adeverinţă de salariu de la locul de muncă al părinţilor.

- certificate de atestare fiscală eliberată de primării şi administraţiile financiare privind venitul agricol precum şi alte venituri.

- talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocaţiei de sprijin,reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;

- taloane sau adeverinţe de pensie sau de ajutor social;

- alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;

 1. Copie nelegalizată după certificatele de deces pentru elevii sau studenţii orfani;
 2. Adeverinţa că elevul sau studentul provine dintr-o casă de copii sau plasament familial;

Dosarele se vor putea depune la sediul social al Asociației Filantropia: str.Roman Ciorogariu, nr.3, Oradea, jud.Bihor, sau la biroiul de asistență socială din str.Buzăului 2B, Oradea, Bihor.

Nu vor fi acceptate dosare incomplete.

Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Asociației Filantropia precum şi restituirea sumelor primite cu titlu de bursă.

 


[1] Nu sunt eligibili elevii din anii terminali care nu doresc să își continue studiile

[2] La condiţii materiale egale bursa se acordă cu prioritate elevilor cu situaţia la învăţătură mai bună.

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social