Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Cerere de ofertă

Cerere de ofertă

1.Informații despre Autoritatea contractantă,

Adresa poștală: ASOCIAȚIA FILANTROPIA ORADEA, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr.3, județul Bihor, cod de înregistrare fiscală nr. 25661911, telefon: 0259.436.601, e-mail: centru@filantropiaoradea.com, reprezentat prin Lazar Laurentiu-Ioan presedinte, adresă de  corespondență,  Municipiul Oradea, Str. Buzăului , nr.2 B

2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor:

Având in vedere necesitatea abonamentului de acces la sistemul de telemedicina pentru implementarea  proiectului „centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului  populației vulnerabile la servicii socio-medico-educationale de calitate”, consideram oportuna demararea acestei achiziții.

3. Obiectul achiziției servicii de utilitate publica in cadrul proiectului, cod CPV 65000000-8 — Utilitati.

Descrierea serviciilor de abonament acces sistem de telemedicina solicitate:

Abonamentul acces sistem de servicii medicale telemedicina include un pachet de servicii medicale si costuri aferente bunei desfasurari a consultatiilor medicale de specialitate de catre medicul specialist in statia fixa si a sistemului de telemedicina in general, si include:

- asigurarea infrastructurii IT necesara transmiterii si receptionarii consultatiei in sistem de telemedicina in statia fixa pentru realizarea serviciilor medicale de specialitate,  sa puna la dispozitia proiectului conexiunea la internet pentru 2 statii mobile de telemedicina pentru locatiile Oradea, Alesd, Gepiu, Lugasu de Jos, Bratca și Suncuius.

- asigurarea securitatea cibernetica a transmisiei consultatiei in sistem de telemedicina si asigurarea GDPR a datelor medicale, conform legislatiei in vigoare pentru realizarea serviciilor medicale de specialitate

- asigurarea sistemul de transmisie on line pentru statia fixa si mobila in vederea realizarea serviciilor medicale de specialitate

- asigurarea suportului medical de specialitate pentru echipa medicala mobila managementul sanitar al consultatiilor realizate in sistem de telemedicina

4. Modalitate de achiziție selectate:

Achiziție directă   conform dispozițiilor art. 7, alin. 5 din Le ea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice .

Se organizează achiziția, exclusiv prin Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achizițiile Publice (SICAP).

Nu se acceptă ofertele alternative.

Procedura se finalizează prin: achiziție publică pe bază de contract de achiziție publică

Durata contractului: 6 luni, cu posibilitate de prelungire la 8 luni.

Valoare totală estimată: 16.800 lei fara tva., 2800 lei/luna fara tva.

Valoare estimata pentru posibilitatea de prelungire la 8 luni 22.400 lei fara tva.

5. Legislația aplicată:

1. Lege nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărâre Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

6. Modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare a ofertei:

1) Limba de redactare a ofertei: Limba română

2) Perioada de valabilitate a ofertei: - minim 90 zile

3) Modul de prezentare a propunerii financiare

Cerințe obligatorii:

Oferta financiară se va prezenta conform formularului de ofertă atașat și postarea în cadrul catalogului propriu din SICAP a poziției de catalog conform invitatiei de participare publicata de Asociatiei Filantropia Oradea pe site-ul institutiei www.filantropiaoradea.ro

Prețul ofertei va fi exprimat în lei/ pachet.

Prețul în lei rămâne ferm si nu se actualizează/ ajustează, pe toată durata de derulare a contractului de achiziție publică.

Va fi declarată câștigătoare, oferta care va prezenta cel mai mic preț.

Nu se acceptă oferte alternative.

7.  Modul de prezentare a ofertei:

Ofertele se transmit la adresa: Oradea, str. Buzăului, nr.2B

-          Persoana responsabilă: Ioan ROȘAN

-          Data limită pentru depunerea ofertei:  31.03.2023 ora 12.00.

-          Riscurile transmiterii ofertei cad în sarcina ofertantului.

Ofertele transmise după data de 31.03.2023 ora 12.00, vor fi considerate oferte întârziate .

8 Criteriul de atribuire 

Criteriul de atribuire ce se aplică: prețul cel mai scăzut, conform art. 187, alin. 3, lit. A) din Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.

9 Plata se va face cu ordin de plată în contul operatorului economic, în termen de maxim 30 de zile.

  Întocmit,

Responsabil Achiziții

Ioan ROȘAN

 

Descarcați documentul în format PDF

Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social