Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Centrul de resurse / Stiri resurse / Raport de activitate 2010

Raport de activitate 2010

Raportul de activitate al Asociaţiei Filantropia Oradea pe anul 2010

 

Izvorât din mila creştină, sentimentul filantropic reprezintă mijlocul prin care Dumnezeu preface egoismul omului în iubirea faţă de semenii săi, fie ei apropiaţi, rude, prieteni sau chiar oameni care duşmănesc sau prigonesc, aşa cum ne îndeamnă Mântuitorul prin cuvintele Evanghelistului Matei cap.5.44-45: ”Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine
celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. Sfinţii Părinţi ne vorbesc şi ei despre această milă creştină, prefăcută în dragoste lucrătoare ca izvor de fapte bune, căci, aşa cum spune Sf.Ioan Gură de Aur, ”dacă lipsesc faptele, numele de creştin nu foloseşte la nimic”. Faptele sunt dovada dragostei, acordul inimii, fără de care, având numai acordul minţii, creştinul este incomplet.
Fapta dragostei prin excelenţă este milostenia. Ea face pe om asemenea lui Dumnezeu şi nimic
nu egalează puterea acesteia; ea este cea mai mare virtute. E sursa esenţială a fericirii şi a mântuirii noastre. "Milostenia e mai mare decât fecioria, decât postul şi chiar decât martiriul”, spune Sf.Ioan Gură de Aur, asta şi pentru că ea este legată de renunţarea la bogăţie, pusă la rândul ei în cumpănă de judecata din urmă, unde dobândirea împărăţiei este condiţionată de atitudinea creştinului faţă de cei aflaţi în suferinţă. "La această judecată, arată Sfântul Vasile, nu e osândit tâlharul ci este osândit cel care nu şi-a împărţit averile. De aceea, îndeamnă Sfântul Vasile, "bogăţia să-ţi fie preţ de răscumpărare şi să ajungi la bunurile cereşti pregătite prin harul Celui ce ne cheamă pe toţi la împărăţia Lui". De factură deosebită, în comparaţie cu solidaritatea laică, ce aduce milostenia la nivelul expresiei de legalitate, de respectare a drepturilor omului, aşadar impersonală şi individualizată, filantropia creştină reprezintă rodul omului locuit de Hristos, mânat de dorinţa de împărtăşire a dragostei şi comuniune duhovnicească, întru dobândirea vieţii veşnice. Acesta este şi motivul pentru care perspectiva filantropiei şi a acţiunii sociale împlinite de Biserica Ortodoxă aduce o responsabilitate de substanţă dihotomică, pe de-o parte nevoia omului aflat în suferinţă, pentru care se impune măsură de sprijin pentru ieşirea din situaţiile de criză, pe de altă parte împărtăşirea duhului creştin al lucrării filantropice, a împărtăşirii dragostei creştine, într-un efort sinergic între asistaţi şi cei ce fac milostenie, ca rod al vieţuirii în comunitate.
Toate aceste motive ne fac responsabili pentru iniţierea la nivelul eparhiei noastre a unei abordări sociale în consonanţă cu nevoile şi aşteptările comunităţii creştine. Astfel, deşi încă trebuie să recunoaştem că eforturile noastre necesită foarte multe îmbunătăţiri, aflaţi încă la începutul construcţiei durabile a unui sistem social propriu, totuşi, pe parcursul anului precedent am putut realiza câteva activităţi coordonate la nivel eparhial, atât cu parteneriatul unor organizaţii locale, cât şi prin intermediul parohiilor, care pe zi ce trece, sunt tot mai interesate şi mai active în acest domeniu. În acest sens, în cele ce urmează vom prezenta împlinirile misiunii sociale a Eparhiei noastre în anul 2010, realizate prin Asociaţia Filantropia Oradea, în conformitate cu programul propus şi aprobat de Adunarea Eparhială precedentă.

I. IntroducereIzvorât din mila creştină, sentimentul filantropic reprezintă mijlocul princare Dumnezeu preface egoismul omului în iubirea faţă de semenii săi, fie eiapropiaţi, rude, prieteni sau chiar oameni care duşmănesc sau prigonesc, aşacum ne îndeamnă Mântuitorul prin cuvintele Evanghelistului Matei cap.5.44-45: ”Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi binecelor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţifiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şipeste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”. SfinţiiPărinţi ne vorbesc şi ei despre această milă creştină, prefăcută în dragostelucrătoare ca izvor de fapte bune, căci, aşa cum spune Sf.Ioan Gură de Aur, ”dacă lipsesc faptele,numele de creştin nu foloseşte la nimic”. Faptele sunt dovada dragostei, acordul inimii, fără de care,având numai acordul minţii, creştinul este incomplet.Fapta dragostei prin excelenţă este milostenia. Ea face pe om asemenea lui Dumnezeu şi nimicnu egalează puterea acesteia; ea este cea mai mare virtute. E sursa esenţială a fericirii şi a mântuiriinoastre. "Milostenia e mai mare decât fecioria, decât postul şi chiar decât martiriul”, spune Sf.IoanGură de Aur, asta şi pentru că ea este legată de renunţarea la bogăţie, pusă la rândul ei în cumpănă dejudecata din urmă, unde dobândirea împărăţiei este condiţionată de atitudinea creştinului faţă de ceiaflaţi în suferinţă. "La această judecată, arată Sfântul Vasile, nu e osândit tâlharul ci este osândit celcare nu şi-a împărţit averile. De aceea, îndeamnă Sfântul Vasile, "bogăţia să-ţi fie preţ de răscumpărareşi să ajungi la bunurile cereşti pregătite prin harul Celui ce ne cheamă pe toţi la împărăţia Lui".De factură deosebită, în comparaţie cu solidaritatea laică, ce aduce milostenia la nivelulexpresiei de legalitate, de respectare a drepturilor omului, aşadar impersonală şi individualizată,filantropia creştină reprezintă rodul omului locuit de Hristos, mânat de dorinţa de împărtăşire adragostei şi comuniune duhovnicească, întru dobândirea vieţii veşnice. Acesta este şi motivul pentrucare perspectiva filantropiei şi a acţiunii sociale împlinite de Biserica Ortodoxă aduce oresponsabilitate de substanţă dihotomică, pe de-o parte nevoia omului aflat în suferinţă, pentru care seimpune măsură de sprijin pentru ieşirea din situaţiile de criză, pe de altă parte împărtăşirea duhuluicreştin al lucrării filantropice, a împărtăşirii dragostei creştine, într-un efort sinergic între asistaţi şi ceice fac milostenie, ca rod al vieţuirii în comunitate.Toate aceste motive ne fac responsabili pentru iniţierea la nivelul eparhiei noastre a uneiabordări sociale în consonanţă cu nevoile şi aşteptările comunităţii creştine. Astfel, deşi încă trebuie sărecunoaştem că eforturile noastre necesită foarte multe îmbunătăţiri, aflaţi încă la începutulconstrucţiei durabile a unui sistem social propriu, totuşi, pe parcursul anului precedent am putut realizacâteva activităţi coordonate la nivel eparhial, atât cu parteneriatul unor organizaţii locale, cât şi prinintermediul parohiilor, care pe zi ce trece, sunt tot mai interesate şi mai active în acest domeniu. Înacest sens, în cele ce urmează vom prezenta împlinirile misiunii sociale a Eparhiei noastre în anul2010, realizate prin Asociaţia Filantropia Oradea, în conformitate cu programul propus şi aprobat deAdunarea Eparhială precedentă.

 

Cuprinsul raportului

 

I Introducere;

II. Activitatea social-filantropică desfăşurată la nivelul Eparhiei în anul 2010, cu participarea Asociaţiei Filantropia Oradea;

1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din cuprinsul Eparhiei, prin iniţierea de grupuri de lucru tematice şi implicarea activă a preoţilor şi personalul cu atribuţii sociale din

cuprinsul eparhiei, ţinând cont de prevederile statutul BOR şi de spiritul mişcării socialfilantropice dezvoltat de Patriarhia Română şi totodată prin dialog cu mediul guvernamental de la nivel judeţean şi naţional;

2. Acreditarea organizaţiei neguvernamentale a eparhiei noastre în vederea fumizării de servicii de informare şi consiliere privind serviciile sociale din cuprinsul eparhiei;

3. Obţinerea statutului de membru al Federaţiei Filantropia, pentru organizaţia eparhiei noastre,

Asociaţia Filantropia Oradea;

4. Obţinerea statutului de utilitate publică pentru organizaţia neguvemamentală a Episcopiei

Oradiei;

5. Dezvoltarea reţelei EVANTAI prin sedimentarea condiţiilor de parteneriat şi dezvoltarea unui protocol de reţea, colectarea şi distribuirea de resurse şi diversificarea de servicii prin servicii sociale realizate în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Oradiei şi cu atragerea susţinerii mediului guvrnamental;

6. Întărirea capacităţii administrative a sistemului de servicii sociale din cadrul Eparhiei prin realizarea de proceduri de lucru, sesiuni de pregătire şi specializare a personalului, recrutare de personal calificat, promovarea serviciilor şi programelor dezvoltate de Eparhie prin mijloace media şi informatice;

7. Dezvoltarea programului de voluntariat şi internship al Eparhiei;

8. Dezvoltarea a minim 3 programe de asistenţă socială ale Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

III. Planul de măsuri propuse pentru anul 2011.

Conţinut asemănător
Fișier Raport de activitate 2010
Tag-uri centru-resurse
Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social