Locaţia curentă este: Prima pagină / Programe / Programul de sprijinire a copilului şi familiei / Centrului de Informare și Consiliere pentru Cetățeni Străini / Informații utile pentru persoanele care migrează în România

Informații utile pentru persoanele care migrează în România

Asociația Filantropia Oradea este o organizație non-profit, care ajută migranții în procesul de integrare și acomodare culturală în România. Ne propunem să aducem la cunoștința străinilor informații despre activitățile și serviciile instituțiilor locale. În acest scop s-a creat ”Centrul Regional de Integrare” în cadrul proiectului ” Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România, în regiunea de vest”. Ne puteți contacta: Luni - Vineri, la următoarele numere de telefon: 0743 081 449 - Manager local CRI Oradea 0743 081 448 - Asistent social 0743 160 421 - Pedagog social 0743 160 455 - Consilier juridic

CASA de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE BIHOR ORADEA,

Şos. Borşului km. 4,

Tel. 0259/476830 - fax. 0259/454184

e-mail: casbh@rdslink.ro

 

Referitor la serviciile de care pot beneficia cetăţenii străini în România, acestea sunt aceleaşi ca şi serviciile medicale de care pot beneficia cetăţenii români cu condiţia ca aceştia să aibă calitatea de asigurat.

Conform legislaţiei în vigoare (Legea nr.95/2006 republicată cu modificările şi completările ulterioare art.222):                                            

Sunt asigurate următoarele categorii de persoane:

a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legi;

b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi;

c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni, şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii;

d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii;

e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi.

           

Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de la data începerii plăţii contribuţiei la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale.

Potrivit OUG 125/2011 de modificare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, începând cu 01.07.2012 casele de asigurări judeţene nu mai au competenţa de administrare a contribuţiei la fondul de sănătate, aceasta trecând în sarcina Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) prin unităţile sale teritoriale. Stabilirea, încasarea, recuperarea obligaţiei de plată pentru fondul de asigurari sociale de sanătăte se realizează de către această institutie.

 Casele de asigurări de sănătate după data de 01.07.2012 au doar competenţa de a acorda calitatea de asigurat pe baza documentelor de plată eliberate de Administraţiile Financiare.

Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:

a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile legii străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

Străinii beneficiari ai unei forme de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate începând cu data obţinerii formei de protecţie, în condiţiile prezentei legi.

 

Nume persoană de contact din partea CAS Bihor: Ungur Oana

Date de contact: tel. 0259/467.830; fax.0259/45.41.84; 0741.268.598

email: casbh@rdslink.ro

 web: www.cnas.ro/casbh/

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD

 

Centrul Afacerilor Interne Institutia Prefectului – Județul Arad, oferă cetățenilor străini (non-UE) următoarul sprijin:

  • Instituția Prefectului este organizată în baza legii 340/2004 privind Prefectul și Instituția Prefectului, republicată;
  • Instituția Prefectului desfășoară activități reglementate și de alte acte normative, în cazul unor dintre acestea existând posibilitatea ca și cetățenii străini (non-UE) să aibă calitatea de beneficiari. Astfel, apostilarea actelor oficiale administrative în cadrul instituţiilor prefectului se realizează începând cu data de 1 noiembrie 2004. Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat parte a Convenţiei Apostilă pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat parte a Convenţiei Apostilă. Detalii despre procedura de apostilare pot fi consultate în cadrul secțiunii dedicate de pe siteul web al instituției, www.prefecturaarad.ro. De asemenea, vă facem cunoscut că Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule poate elibera permise de conducere pentru cetățenii străini non-UE cu drept de ședere în România, dacă aceștia au obținut un permis de conducere într-un stat cu care România are semnată o Convenție de preschimbare. Cetățenilor străini non-UE cu drept de ședere în România li se pot elibera certificate de înmatriculare a vehiculelor în conformitate cu prevederile legislative existente.
  • Conform legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, orice persoană se poate adresa Instituției Prefectului – Județul Arad pentru obținerea unor informații având caracter public, în conformitate cu  legislația în vigoare privind informațiile publice, respectiv cele exceptate de la publicare.

 

Date de contact: Cozma Lucian George, consultant în cadrul Cancelariei Prefectului.

Date de contact: lcozma@prefecturaarad.ro, czm_lucian@yahoo.com, 0257-281350,

fax: 0257-280121, 0744-313517.

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Biroul strategii – programe – proiecte – relația cu organizațiile neguvernamentale

Oradea, str. Feldioarei, nr. 13, Tel: 0259-476-371; 476-372; Fax: 0259-447-435;

e-mail: dgaspcbh@rdsor.ro; www.dgaspcbihor.ro

 

Serviciile oferite de instituție pentru cetățenii străini (non-UE) sunt următoarele:    

De aceste servicii pot beneficia copii în conformitate cu Legea 272/2004 art.3 lit.(e) și art.7 alin.(1). Cazurile acestor copii sunt referite către D.G.A.S.P.C. Bihor de către Serviciul de Imigrări Bihor. Acești copii sunt în custodia D.G.A.S.P.C. Bihor până la:

  • Transferul acestora în cadrul Centrului regional de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil (dacă au solicitat deja azilul de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil Timișoara (unde este arondat județul Bihor) în cazul în care solicit azil;
  • Transferul acestorala Centrul regional de cazare și procedure pentru solicitanții de azil Timișoara (unde este arondat județul Bihor) în cazul în care solicit azil;
  • Organizarea de către Serviciul de Imigrări Bihor a transferului către țara de origine.

 

 Date de contact:

1) Tirla Melania -  șef Centru Adăpost de Zi și de Noapte pentru Copii Străzii.

e-mail: dgaspcbh@rdsor.ro

Telefon: 0259-476-371/ 0359-409-285

2) Coita Aurelia – inspector D.G.A.S.P.C. Bihor – S.I.R.U.D.A.S.

  e-mail: dgaspcbh@rdsor.ro

Telefon: 0259-476-371/ 0359-409-285

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SERVICIUL INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

 

Deva, Bdul iuliu Maniu nr.18

Tel/fax: 0254-233341/0254-233340

e-mail: dgaspchd@gmail.com

 

  În subordinea D.G.A.S.P.C. Hunedoara se află Serviciul Intervențiiie în regim de urgență în domeniul protecției copilului și semnalarea situațiilor de urgență și Comportimentul intervenție în situații de abuz, neglijare, traffic, migrație și repartrieri având atribuții și în domeniul protecției copiilor migranți, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În situațiile de copii refugiați aceștia pot beneficia de protecție special conform art. 76-77-78-79-80 din legea de mai sus, având în vedere interesul superior al copilului.

 

 

 

Evenimente speciale

Ceainăria FilantropiaCursa Ratustelor

Parohii active

Filantropia in parohii

Preoti capelani în spitale

Preoți capelani în penitenciare și armată

Programe

Centru de resurse al Filantropiei Oradea

Programul de sprijinire al copilului si al familiei

Programul de sprijinire al persoanelor cu dizabilitati

Programul de integrare comunitara a rromilor

Programul de educatie si tineret

Programul de volutariat si initiativa

Programul de mercenat si sponsorizare

Proiecte in derulare

Formare Trainică Pentru Parteneriat Social

Newsletter